JESENSKI ŠTETNICI ULJANE REPICE

JESENSKI ŠTETNICI ULJANE REPICE

Athalia rosae Christ.-repičina osa listarica
(=Athalia colibri)

VAŽNOST: Repičina osa listarica je ekonomski značajan fiziološki štetnik uljane repice. U zadnjih desetak godina utvrđena je potreba redovitog suzbijanja na 35-60% zasijanih površina. Repicu ugrožava u jesen. Zabilježeni su napadi na postrnoj stočnoj repi i uljanoj rotkvi. Pagusjenice žderu lišće, a proždrljivost im raste s povećanjem tijela pa se napad u praksi uoči tek nakon što ličinke žderu lišće 2-3 dana. Težina pagusjenica pri intenzivnoj ishrani za jedan i 1/2 dan se udvostruči. Jedna pagusjenica dnevno poždere lišća dvostruko težeg od svoje težine u početku mjerenja. Kiša i hladnoća usporavaju razvoj štetnika, a suho i sunčano vrijeme pogoduje masovnom odlaganju jaja i jačoj pojavi pagusjenica.

OPIS: odrasli oblik je zdepast, žutonarančast, duljine 6-8 mm. Brzina leta iznad usjeva je relativno spora pa se lako uoče . Ličinka pagusjenica u mlađem stadiju je zelenkasta, a u kasnijem stadiju razvoja crnosiva. Zadnji stadij ličinke može doseći duljinu od 20 mm. Ličinke su mekane sa 11 pari nogu (tri para prsnih i 8 pari trbušnih).

RAZVOJ: štetnik prezimi u formi pagusjenice u tlu, sa visoko izraženom smrtnošću. Iz tla u proljeće izlijeće odrasli oblik, čije ženke nakon oplodnje odlažu jaja na biljke iz porodice Cruciferaea (krstašice). Izlaskom iz jaja ličinke prve generacije su malobrojne i njihova štetnost nije značajna. Ličinke (pagusjenice) druge generacije također nisu brojne, ali su moguće štete na uljanoj rotkvi. Odrasli oblici treće generacije pojave se u rujnu, kopuliraju i ženke odlažu 50-300 jaja pojedinačno u rubove lišća. Izlaskom iz jaja (embrio se razvija 6-12 dana) pagusjenice pričinjavaju štete krajem rujna i u prvoj polovici listopada. Stadij pagusjenice obično traje 10-20 dana, ovisno o vremenskim uvjetima i raspoloživoj hrani. U zadnja tri dana svog razvoja pagusjenice požderu 75% ukupne lisne mase. Različiti autori navode podatke o štetnosti, pa tako prosječna ugroza od dvije pagusjenice po biljci može umanjiti urod za 60%. U našim proizvodnim uvjetima zabilježene su i totalne štete (Maceljski, 2002.)

SUZBIJANJE:

Za usporavanje ili prekidanje razvoja druge generacije potrebno je uništiti samoniklu repicu tijekom ljetnog perioda, a to je poželjno provesti na širem proizvodnom području a ne samo na pojedinačnim parcelama. Udruge proizvođača u tim akcijama imaju presudni utjecaj.
Kvaliteta suzbijanja uvelike ovisi o prognozi pojave i signaliziranju pravovremenog suzbijanja. Prilikom utvrđivanja jednog ili više odraslih oblika po m2, na osnovi praćenja kasnije pojave pagusjenica treba biti spreman za primjenu insekticida. Pagusjenice se broje 3-5 dana nakon masovnog leta odraslih oblika.
Ose se mogu hvatati i žute posude. Odluka za tretiranje ovisi o brojnosti pagusjenica (0,5 pagusjenica/biljci ili 50 pagusjenica/m2) i gustoći usjeva. Brojnost i prag štetnosti uvelike ovisi i o kondicijskom stanju usjeva, gustoći sklopa i vremenskim uvjetima. Preporuča se suzbijanje prije nego pagusjenice dostignu duljinu od 10 mm. Usjev je potrebno pregledavati 3-5 dana nakon utvrđenog masovnog leta osica.
Suzbijanje repičine ose listarice u praksi se podudara s terminon suzbijanja repičinog crvenoglavog buhača (Psylliodes chrysocephala L.) i pipe terminalnog pupa (Ceutorhynchus picitarsis Gyll).
Pri pravilnom odabiru insekticida, suzbijanjem ose listarice značajno se umanji populacija ova dva štetnika, pa njihovo direktno suzbijanje u praksi nije potrebno.
Preporučeni su insekticidi na bazi sljedećih aktivnih tvari (piretroidi):  alfa-cipermetrin, cipermetrin+klorpirifosetil, deltametrin, esfenvalerat, lambda-cihalotrin, gama-cihalotrin. Dobri rezultati postižu se kombiniranom primjenom piretroida sa OP insekticidima na bazi pirimifos-metila ili deltametrin+tiakloprid.
Tretiranje sjemena insekticidima (proizvođači/dorađivači sjemena) za suzbijanje repičine ose listarice i buhača (CHINOOK FS 200 ili CRUISER OSR), značajno umanjuje pojavnost i štetnost. Na usjevu izniklom iz sjemena tretiranog insekticidom obično nije potrebno provoditi folijarno suzbijanje štetnika. Prilikom sjetve sjemena tretriranog insekticidom paziti da sjeme ne ostane na površini (da se ne otruju ptice).
Fitofarmaceutske pripravke primjenjujte u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse.

 

Renato Vilenica, dipl.ing.agr.